Tuesday, August 30, 2011

Komyo Reiki Kai Shinpiden-Toronto, Ontario Canada

Komyo Reiki Shinpiden with Hyakuten Inamoto Sensei
Toronto, Ontario Canada
April 27, 2008

No comments: